نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  44,820 44,860 43,557 43,557
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  44,980 44,980 43,610 43,610
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  45,000 45,000 43,610 43,610
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  44,720 45,100 43,588 43,610
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  44,700 44,770 43,616 43,644
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  44,320 44,770 43,554 43,729
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  44,700 44,960 43,497 43,656
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  43,800 44,700 43,304 43,881
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  44,800 44,850 42,434 43,713
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  44,550 44,990 42,434 42,434
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  43,800 44,590 42,064 42,434
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  43,550 44,050 41,966 42,064
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  44,750 44,760 41,999 41,999
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  45,000 45,030 43,200 43,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  44,900 45,400 43,003 43,632
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  43,050 44,900 42,003 43,003
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  43,000 43,050 42,003 42,003
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  43,000 43,250 41,850 42,003
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  41,950 43,000 41,039 42,324
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  41,100 41,950 40,285 41,039
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  41,010 41,100 40,099 40,285
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  40,900 41,030 40,124 40,139
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  41,200 41,200 40,150 40,265
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  41,190 41,200 40,514 40,514
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  41,100 41,300 40,474 40,514
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  40,820 41,120 40,188 40,474
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  40,640 41,080 40,041 40,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  41,100 41,160 39,527 40,041
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  41,400 41,850 40,065 40,282
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.