نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه پاکستان در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش روپیه پاکستان (PKR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  167 167 143 143
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  167 167 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  167 167 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  167 167 166 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  167 168 166 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  170 170 166 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  179 179 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  175 179 175 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  184 184 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  184 184 184 184
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  189 189 183 184
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  189 190 187 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  194 194 189 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  196 196 193 194
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  195 198 195 196
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  186 195 186 195
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  186 186 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  188 188 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  183 188 183 188
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  180 183 180 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  179 180 179 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  179 179 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  180 180 178 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  180 180 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  180 180 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  179 180 179 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  179 180 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  181 181 178 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  182 184 180 181
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.