نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  48,400 49,580 48,120 48,290
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  48,740 49,580 48,400 49,580
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  49,475 49,580 48,690 49,580
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  48,930 49,670 48,890 49,580
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  48,380 48,930 48,380 48,890
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  48,035 48,750 47,840 48,750
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  48,375 48,825 48,035 48,260
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  47,555 48,670 47,520 48,670
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  48,615 48,625 47,535 47,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  48,590 48,775 48,185 48,500
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  47,460 48,625 47,460 48,500
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  47,030 47,880 46,475 47,580
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  48,500 48,710 47,030 47,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  48,910 49,100 48,430 48,580
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  48,805 49,345 48,720 48,850
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  46,745 48,805 46,700 48,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  46,890 46,940 46,635 46,700
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  47,105 47,260 46,670 46,700
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  45,560 47,260 45,430 47,260
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  44,375 45,560 44,375 45,490
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  44,225 44,400 44,170 44,400
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  44,105 44,245 44,090 44,230
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  44,480 44,480 44,020 44,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  44,360 44,480 44,180 44,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  44,145 44,435 44,100 44,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  44,225 44,425 44,145 44,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  44,250 44,580 44,100 44,280
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  44,295 44,465 43,960 44,340
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  44,615 45,140 44,040 44,270
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.