نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/6 تا 1402/12/7


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  64,900 65,250 64,900 65,110
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  64,800 65,500 64,720 65,110
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  64,500 64,900 64,210 64,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  64,700 64,700 64,090 64,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  64,800 65,000 64,670 64,670
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  64,300 65,050 63,870 64,700
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  64,050 64,300 63,480 63,870
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  64,050 64,100 63,480 63,480
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  63,450 64,050 62,620 63,480
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  63,150 63,500 62,470 62,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  63,400 63,450 62,450 62,580
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  63,550 63,850 62,740 63,120
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  63,350 63,600 62,740 62,740
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  63,500 63,820 62,740 62,740
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  63,850 63,900 63,450 63,820
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  64,100 64,100 63,800 63,820
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  63,500 64,300 63,500 63,820
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  63,700 63,910 63,340 63,690
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  63,550 63,700 62,550 63,340
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  65,400 65,400 65,040 65,040
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  67,250 67,550 65,040 65,040
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  66,900 67,550 66,900 66,920
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  68,200 68,200 66,900 66,920
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  68,100 68,250 67,250 67,920
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  67,500 69,050 67,450 68,100
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  66,100 67,700 64,410 67,480
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  65,100 66,100 64,340 64,410
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  64,450 65,350 64,410 64,930
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.