نمودار تغییرات نرخ ارز ریال عمان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش ریال عمان (OMR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  70,690 70,690 70,690 70,690
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  70,930 70,930 70,660 70,690
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  70,700 71,100 70,600 70,930
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  71,360 71,360 70,560 70,700
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  71,990 71,990 71,250 71,360
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  71,950 72,070 71,790 71,990
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  72,900 72,900 71,950 71,950
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  72,900 72,900 72,900 72,900
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  72,900 72,900 72,900 72,900
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  73,410 73,410 72,880 72,900
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  73,410 73,410 73,410 73,410
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  73,190 73,480 73,190 73,410
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  73,570 73,570 73,010 73,190
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  74,310 74,310 73,420 73,570
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  74,310 74,310 74,310 74,310
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  73,740 74,310 73,740 74,310
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  73,240 73,840 73,240 73,740
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  72,230 73,240 72,230 73,240
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  72,230 72,230 72,230 72,230
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  71,920 72,260 71,920 72,230
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  72,260 72,260 71,790 71,920
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  72,260 72,260 72,260 72,260
OMR نرخ ریال عمان در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  71,900 72,260 71,800 72,260
OMR نرخ ریال عمان در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  71,560 72,000 71,560 71,900
OMR نرخ ریال عمان در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  71,450 71,980 71,440 71,560
OMR نرخ ریال عمان در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  71,680 71,680 71,450 71,450
OMR نرخ ریال عمان در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  71,450 71,710 71,360 71,680
OMR نرخ ریال عمان در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  71,670 71,970 71,330 71,450
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.