نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  37,109 37,109 37,109 37,109
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  37,076 37,190 37,076 37,109
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  36,823 37,158 36,815 37,076
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  37,219 37,219 36,688 36,823
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  37,547 37,547 37,219 37,219
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  37,770 37,770 37,439 37,547
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  38,151 38,233 37,770 37,770
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  38,151 38,151 38,151 38,151
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  38,151 38,151 38,151 38,151
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  38,532 38,532 38,135 38,151
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  38,532 38,532 38,532 38,532
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  38,239 38,645 38,239 38,532
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  38,442 38,442 38,142 38,239
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  38,615 38,615 38,361 38,442
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  38,615 38,615 38,615 38,615
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  38,193 38,615 38,193 38,615
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  38,256 38,529 38,147 38,193
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  38,092 38,603 38,057 38,256
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  38,092 38,092 38,092 38,092
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  37,927 38,107 37,927 38,092
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  38,203 38,203 37,859 37,927
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  38,203 38,203 38,203 38,203
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  37,871 38,203 37,834 38,203
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  37,658 37,871 37,658 37,871
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  37,684 37,993 37,625 37,658
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  37,969 37,969 37,659 37,684
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  37,850 37,988 37,803 37,969
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  38,204 38,204 37,782 37,850
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.