نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  71,980 71,980 71,980 71,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  72,220 72,220 71,940 71,980
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  71,990 72,400 71,890 72,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  72,660 72,660 71,840 71,990
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  73,310 73,310 72,550 72,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  73,260 73,390 73,100 73,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  74,230 74,230 73,260 73,260
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  74,230 74,230 74,230 74,230
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  74,230 74,230 74,230 74,230
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  74,750 74,750 74,210 74,230
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  74,750 74,750 74,750 74,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  74,530 74,820 74,530 74,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  74,920 74,920 74,340 74,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  75,670 75,670 74,770 74,920
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  75,670 75,670 75,670 75,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  75,080 75,670 75,080 75,670
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  74,580 75,190 74,580 75,080
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  73,550 74,580 73,550 74,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  73,550 73,550 73,550 73,550
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  73,230 73,550 73,230 73,550
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  73,580 73,580 73,100 73,230
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  73,580 73,580 73,580 73,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  73,210 73,580 73,130 73,580
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  72,870 73,310 72,870 73,210
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  72,750 73,290 72,750 72,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  72,990 72,990 72,750 72,750
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  72,760 73,020 72,670 72,990
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  72,970 73,290 72,630 72,760
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.