نمودار تغییرات نرخ ارز دینار کویت در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش دینار کویت (KWD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  146,925 147,650 146,075 146,810
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  147,450 147,650 146,925 147,650
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  147,620 147,650 147,330 147,650
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  146,565 147,945 146,545 147,650
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  146,405 146,750 145,885 146,550
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  145,165 146,635 144,765 146,460
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  146,170 147,285 145,165 146,020
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  143,485 146,910 143,485 146,910
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  146,755 146,925 143,420 143,560
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  145,975 147,375 145,590 145,960
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  143,475 146,450 143,010 145,960
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  142,605 144,295 140,665 143,460
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  146,480 146,840 142,605 142,870
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  147,260 147,620 146,050 146,810
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  146,935 148,610 146,770 147,160
KWD نرخ دینار کویت در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  140,885 146,935 140,290 146,770
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  140,800 140,895 140,290 140,290
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  140,880 141,620 139,980 140,290
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  137,400 141,500 137,240 141,500
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  134,585 137,400 134,585 137,250
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  134,420 134,830 134,160 134,830
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  134,060 134,485 133,970 134,390
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  134,985 134,985 133,770 134,230
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  134,790 135,000 134,680 134,790
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  134,325 135,065 134,325 134,790
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  133,415 134,425 133,410 134,340
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  132,845 134,295 132,845 133,510
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  134,250 134,450 132,120 133,120
KWD نرخ دینار کویت در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  135,230 136,840 133,520 134,200
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.