نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه هند در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش روپیه هند (INR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  545 548 540 544
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  545 548 545 548
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  545 550 545 548
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  545 550 545 548
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  545 548 545 547
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  545 547 540 547
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  545 550 545 547
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  535 550 535 550
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  550 550 535 538
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  545 550 545 546
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  535 548 535 546
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  535 540 525 537
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  550 551 535 535
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  555 555 548 551
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  555 561 554 555
INR نرخ روپیه هند در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  530 555 526 554
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  530 530 526 526
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  530 531 525 526
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  515 531 510 531
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  505 515 504 514
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  505 505 500 504
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  505 505 503 504
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  505 505 500 504
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  505 505 505 505
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  505 506 504 505
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  499 505 498 504
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  494 502 494 500
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  499 499 491 496
INR نرخ روپیه هند در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  505 510 497 499
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.