نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  54,030 55,660 53,715 53,913
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  54,460 55,660 54,030 55,660
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  55,400 55,660 54,460 55,660
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  55,130 55,670 55,055 55,660
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  55,065 55,250 54,870 55,055
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  54,845 55,167 54,450 55,096
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  55,245 55,730 54,845 55,167
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  54,310 55,604 54,265 55,604
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  55,430 55,530 54,285 54,336
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  55,205 55,640 54,985 55,238
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  53,930 55,407 53,930 55,238
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  53,530 54,454 52,910 54,092
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  55,360 55,577 53,530 53,787
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  55,750 55,932 55,159 55,501
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  55,625 56,284 55,588 55,735
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  53,245 55,625 52,869 55,588
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  53,130 53,245 52,869 52,869
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  53,280 53,440 52,726 52,869
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  51,505 53,414 51,448 53,414
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  50,170 51,505 50,170 51,448
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  50,160 50,310 49,930 50,210
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  50,025 50,185 49,981 50,137
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  50,325 50,325 49,894 50,041
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  50,090 50,380 50,055 50,067
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  49,830 50,435 49,818 50,067
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  49,590 49,886 49,508 49,818
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  49,545 49,944 49,470 49,661
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  49,700 50,005 49,188 49,646
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  50,065 50,649 49,419 49,672
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.