نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  48,530 49,506 48,157 48,299
EUR نرخ یورو در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  48,830 49,506 48,530 49,506
EUR نرخ یورو در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  49,305 49,506 48,700 49,506
EUR نرخ یورو در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  48,840 49,600 48,816 49,506
EUR نرخ یورو در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  48,500 48,840 48,465 48,816
EUR نرخ یورو در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  48,255 48,583 47,960 48,583
EUR نرخ یورو در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  48,515 48,865 48,255 48,442
EUR نرخ یورو در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  47,620 48,742 47,620 48,742
EUR نرخ یورو در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  48,680 48,765 47,600 47,630
EUR نرخ یورو در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  48,570 48,940 48,335 48,539
EUR نرخ یورو در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  47,600 48,734 47,600 48,539
EUR نرخ یورو در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  47,315 48,016 46,750 47,669
EUR نرخ یورو در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  48,625 48,762 47,315 47,458
EUR نرخ یورو در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  48,945 49,140 48,550 48,738
EUR نرخ یورو در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  48,840 49,380 48,681 48,810
EUR نرخ یورو در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  46,625 48,840 46,352 48,681
EUR نرخ یورو در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  46,390 46,625 46,352 46,352
EUR نرخ یورو در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  46,570 46,805 46,230 46,352
EUR نرخ یورو در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  45,315 46,737 45,205 46,737
EUR نرخ یورو در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  44,490 45,480 44,490 45,275
EUR نرخ یورو در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  44,485 44,550 44,324 44,526
EUR نرخ یورو در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  44,365 44,510 44,273 44,412
EUR نرخ یورو در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  44,615 44,615 44,196 44,326
EUR نرخ یورو در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  44,525 44,685 44,285 44,285
EUR نرخ یورو در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  44,195 44,635 44,077 44,285
EUR نرخ یورو در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  43,790 44,195 43,702 44,077
EUR نرخ یورو در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  43,650 44,070 43,650 43,747
EUR نرخ یورو در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  43,830 43,955 43,255 43,660
EUR نرخ یورو در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  44,150 44,630 43,405 43,628
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.