نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/3/3 تا 1403/4/3


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/31]  42,800 43,860 42,750 43,860
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  42,800 43,950 42,800 43,830
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  42,750 43,990 42,700 43,940
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  42,850 43,510 42,750 43,510
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  42,850 43,530 42,700 43,510
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  42,850 43,650 42,850 43,520
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  42,850 43,650 42,750 43,650
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  43,000 43,650 42,800 43,650
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  42,950 43,590 42,950 43,540
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  43,100 43,860 42,950 43,480
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  43,150 43,760 42,950 43,690
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  43,300 44,000 43,150 43,150
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  43,150 44,020 43,100 44,000
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  43,250 43,790 43,150 43,790
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  43,100 43,860 43,100 43,790
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  43,200 44,670 43,100 43,800
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  43,600 44,670 43,200 44,670
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  43,750 44,670 43,500 44,670
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  43,000 43,450 43,000 43,450
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  43,550 43,770 42,950 43,450
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  43,050 44,050 43,050 43,770
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  42,400 43,490 42,400 43,470
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  42,200 42,790 42,150 42,730
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  42,600 42,910 42,150 42,600
CAD نرخ دلار کانادا در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  42,650 42,890 42,450 42,890
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.