نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  33,420 34,640 33,225 34,090
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  33,645 34,640 33,420 34,640
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  33,860 34,640 33,505 34,640
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  33,570 34,640 33,570 34,640
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  33,325 33,740 33,325 33,660
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  33,210 33,630 32,955 33,630
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  33,450 33,790 33,210 33,500
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  32,835 33,790 32,835 33,790
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  33,615 33,620 32,820 33,020
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  33,350 33,780 33,320 33,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  32,760 33,470 32,550 33,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  32,540 32,950 32,135 32,710
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  33,450 33,640 32,540 32,740
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  33,600 33,830 33,355 33,630
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  33,525 34,030 33,510 33,700
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  32,070 33,610 31,830 33,610
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  31,870 32,070 31,830 31,830
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  32,080 32,250 31,750 31,830
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  31,355 32,250 31,330 32,250
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  30,680 31,400 30,680 31,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  30,600 30,820 30,600 30,820
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  30,520 30,710 30,520 30,700
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  30,750 30,830 30,505 30,640
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  30,740 30,860 30,670 30,830
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  30,605 30,855 30,605 30,830
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  30,375 30,690 30,375 30,690
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  30,405 30,770 30,375 30,520
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  30,560 30,715 30,310 30,560
CAD نرخ دلار کانادا در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  30,780 31,260 30,485 30,660
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.