نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/17 تا 1401/11/18


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  31,025 32,175 30,845 30,960
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  31,365 32,175 31,025 32,175
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  32,070 32,175 31,345 32,175
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  31,655 32,175 31,655 32,175
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  31,405 31,725 31,405 31,655
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  31,345 31,545 31,050 31,545
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  31,700 31,895 31,345 31,545
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  31,115 31,895 31,115 31,895
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  31,860 32,075 31,100 31,165
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  31,730 31,970 31,580 31,715
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  30,935 31,785 30,935 31,715
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  30,555 31,165 30,495 31,005
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  31,480 31,545 30,555 30,755
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  31,330 31,665 31,145 31,545
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  31,260 31,655 31,245 31,355
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  29,920 31,265 29,535 31,265
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  29,620 29,920 29,535 29,535
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  30,140 30,215 29,475 29,535
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  29,330 30,280 29,285 30,215
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  28,600 29,330 28,600 29,285
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  28,610 28,720 28,535 28,655
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  28,535 28,625 28,525 28,615
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  28,670 28,670 28,485 28,585
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  28,580 28,740 28,510 28,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  28,355 28,760 28,355 28,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  28,085 28,360 28,085 28,360
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  28,215 28,315 28,015 28,100
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  28,280 28,540 28,030 28,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  28,485 28,810 28,110 28,250
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.