نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 532 روز گذشته از 1401/10/18 تا 1403/4/3


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/31]  16,070 16,158 16,069 16,090
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  16,080 16,200 16,070 16,070
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  16,060 16,221 16,057 16,080
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  16,060 16,060 16,057 16,060
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  16,061 16,063 16,022 16,060
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  16,060 16,101 16,054 16,061
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  16,060 16,101 16,060 16,060
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  16,040 16,117 16,019 16,060
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  16,110 16,110 16,013 16,040
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  16,080 16,248 16,076 16,110
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  16,160 16,206 16,070 16,080
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  16,220 16,291 16,150 16,160
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  16,100 16,301 16,090 16,200
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  16,140 16,147 16,100 16,100
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  16,130 16,155 16,080 16,100
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  16,170 16,378 16,070 16,130
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  16,170 16,378 16,170 16,170
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  16,170 16,378 16,170 16,170
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  16,020 16,020 15,970 15,970
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  16,280 16,280 15,943 15,970
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  15,960 16,371 15,960 16,250
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  15,720 16,065 15,720 16,010
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  15,740 15,839 15,650 15,720
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  15,840 15,875 15,730 15,730
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  15,840 15,865 15,820 15,820
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  15,820 15,900 15,800 15,820
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/2]  15,820 15,849 15,800 15,820
AED نرخ درهم امارات در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  15,860 15,901 15,646 15,820
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  15,860 16,422 15,800 15,900
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  15,760 16,423 15,580 16,000
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  16,000 16,000 15,645 15,700
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  16,000 16,000 15,945 15,960
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  16,090 16,120 15,913 15,960
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  16,200 16,200 16,051 16,090
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  16,120 16,282 16,050 16,160
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  16,300 16,338 16,120 16,120
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  16,421 16,652 16,250 16,250
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  16,640 16,772 16,390 16,421
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  16,640 16,772 16,640 16,641
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  16,540 16,795 16,540 16,641
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  16,650 16,806 16,540 16,549
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  16,720 16,885 16,630 16,630
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  16,560 16,840 16,550 16,720
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  16,920 16,970 16,560 16,560
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  16,970 16,970 16,920 16,970
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  16,920 16,971 16,920 16,970
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  16,820 16,970 16,820 16,970
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  17,080 17,121 16,820 16,820
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  16,760 17,250 16,760 17,080
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/10]  16,500 16,934 16,350 16,780
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/9]  16,700 16,852 16,300 16,540
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/8]  17,120 17,404 16,700 16,700
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  17,150 17,404 17,120 17,151
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  17,250 17,551 17,100 17,150
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  17,500 17,741 17,250 17,250
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  17,600 17,814 17,500 17,501
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  17,480 17,791 17,480 17,600
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  17,700 17,828 17,450 17,500
AED نرخ درهم امارات در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  18,150 18,391 17,550 17,650
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  18,150 18,391 18,150 18,150
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  17,850 18,391 17,850 18,150
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  17,901 18,315 17,850 17,850
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  17,550 18,287 17,500 17,901
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  17,800 18,613 17,500 17,500
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  18,100 19,500 17,400 17,900
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  17,351 18,287 17,320 18,050
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  17,351 17,534 17,320 17,351
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  17,320 17,534 17,320 17,351
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  17,320 17,699 17,320 17,351
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  17,180 17,534 17,150 17,351
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  17,500 17,590 17,170 17,180
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  17,530 17,914 17,500 17,550
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  17,500 17,914 17,400 17,550
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  17,400 17,575 17,400 17,400
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  17,150 17,607 17,080 17,400
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  17,101 17,383 16,980 17,080
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  16,670 17,307 16,550 17,101
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  16,670 16,793 16,550 16,550
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  16,670 16,793 16,550 16,550
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  16,550 16,900 16,550 16,550
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  16,670 16,871 16,550 16,550
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  16,290 16,886 16,290 16,550
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  16,450 16,804 16,290 16,290
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  16,320 16,795 16,290 16,290
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  16,320 17,122 16,290 16,290
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  16,320 17,140 16,290 16,290
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  16,320 16,503 16,290 16,290
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  16,320 16,503 16,295 16,295
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  16,320 16,503 16,300 16,300
AED نرخ درهم امارات در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  16,320 16,503 16,300 16,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  16,320 16,503 16,300 16,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  16,200 16,513 16,200 16,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  16,080 16,459 16,060 16,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  16,040 16,445 16,000 16,060
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  16,020 16,297 16,020 16,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  16,010 16,300 15,980 16,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  16,100 16,339 16,000 16,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  16,160 16,399 16,070 16,140
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  16,100 16,418 16,060 16,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  16,370 16,560 16,020 16,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  16,400 16,687 16,370 16,400
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  16,400 16,687 16,400 16,400
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  16,340 16,689 16,330 16,400
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  16,530 16,680 16,330 16,340
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  16,300 16,688 16,300 16,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  16,100 16,557 16,100 16,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  16,140 16,261 16,070 16,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  15,980 16,325 15,980 16,150
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  15,990 16,002 15,980 15,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  15,960 16,006 15,901 15,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  16,010 16,033 15,901 15,960
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  15,780 16,044 15,740 15,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  15,600 15,878 15,580 15,740
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  15,600 15,665 15,580 15,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  15,551 15,697 15,550 15,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  15,580 15,668 15,550 15,551
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  15,500 15,706 15,500 15,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  15,450 15,612 15,430 15,500
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  15,540 15,616 15,430 15,430
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  15,640 15,652 15,520 15,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  15,420 15,640 15,280 15,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  15,330 15,420 15,260 15,280
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  15,260 15,335 15,260 15,260
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  15,180 15,335 15,179 15,260
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  15,180 15,300 15,100 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  15,140 15,184 15,080 15,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  15,040 15,180 15,023 15,080
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  15,130 15,130 15,023 15,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  15,200 15,240 15,023 15,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  15,200 15,240 15,200 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  15,200 15,240 15,200 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  15,000 15,247 15,000 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  15,150 15,262 15,000 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  15,080 15,170 14,790 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  15,590 15,680 15,437 15,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  15,940 15,950 15,437 15,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  15,940 15,950 15,812 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  15,950 16,020 15,812 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  16,100 16,100 15,876 15,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  15,950 16,300 15,950 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  15,360 15,980 15,290 15,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  15,450 15,450 15,274 15,290
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  15,250 15,450 15,180 15,400
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  15,250 15,274 15,180 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  15,180 15,274 15,180 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  15,050 15,274 15,000 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  14,830 15,069 14,830 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  14,810 14,870 14,747 14,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  14,770 14,886 14,730 14,810
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  14,850 14,886 14,700 14,770
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  14,850 14,851 14,832 14,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  14,700 14,880 14,660 14,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  14,560 14,738 14,442 14,660
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  14,541 14,630 14,348 14,560
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  14,540 14,541 14,241 14,541
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  14,500 14,650 14,216 14,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  14,280 14,500 14,113 14,440
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  14,280 14,320 14,116 14,320
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  14,300 14,380 14,104 14,320
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  14,060 14,320 14,060 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  13,970 14,120 13,933 14,060
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  13,950 13,970 13,920 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  13,950 13,950 13,900 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  14,020 14,064 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  14,020 14,064 14,020 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  13,850 14,069 13,820 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  13,790 13,914 13,790 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  13,850 13,860 13,790 13,821
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  13,850 13,861 13,805 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  13,850 13,900 13,813 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  13,779 13,900 13,740 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  13,780 13,780 13,758 13,779
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  13,730 13,800 13,730 13,780
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  13,720 13,770 13,700 13,730
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  13,700 13,770 13,693 13,720
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  13,750 13,757 13,693 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  13,750 13,800 13,711 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  13,700 13,840 13,700 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  13,680 13,716 13,680 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  13,640 13,731 13,625 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  13,720 13,740 13,612 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  13,790 13,790 13,689 13,720
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  13,800 13,820 13,729 13,770
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  13,800 13,820 13,797 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  13,820 13,821 13,794 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  13,800 13,820 13,800 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  13,820 13,820 13,797 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  13,830 13,830 13,785 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  13,790 13,831 13,790 13,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  13,820 13,836 13,790 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  13,800 13,830 13,781 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  13,820 13,838 13,784 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  13,820 13,831 13,812 13,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  13,800 13,836 13,790 13,830
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  13,830 13,857 13,790 13,790
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  13,860 13,860 13,700 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  13,880 13,900 13,772 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  13,880 13,900 13,761 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  13,880 13,941 13,752 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  13,900 13,900 13,810 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  13,820 13,900 13,795 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  13,800 13,840 13,795 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  13,830 13,873 13,800 13,840
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  13,850 13,903 13,790 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  13,900 13,966 13,847 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  13,860 13,900 13,830 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  13,830 13,860 13,830 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  13,840 13,870 13,815 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  13,870 13,880 13,801 13,870
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  13,760 13,900 13,760 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  13,840 13,860 13,676 13,760
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  13,900 13,914 13,837 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  13,920 13,970 13,850 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  13,920 13,970 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  13,970 14,045 13,879 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  14,000 14,024 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  14,020 14,044 13,970 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  14,060 14,242 13,979 14,030
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  14,050 14,262 14,050 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  14,040 14,214 13,985 14,080
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  14,040 14,070 13,985 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  14,040 14,070 13,899 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  14,020 14,060 13,899 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  14,030 14,084 13,980 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  14,120 14,120 14,000 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  13,980 14,278 13,980 14,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  14,278 14,278 13,950 13,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  14,230 14,278 14,230 14,230
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  14,120 14,278 14,120 14,230
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  14,100 14,315 14,000 14,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  14,010 14,329 13,920 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  13,990 14,149 13,900 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  14,170 14,300 13,900 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  14,150 14,317 14,070 14,150
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  14,070 14,151 14,070 14,150
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  13,990 14,168 13,990 14,150
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  13,960 14,143 13,840 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  13,950 13,960 13,806 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  14,000 14,150 13,806 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  13,800 14,000 13,662 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  14,050 14,050 13,707 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  14,050 14,050 13,978 14,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  14,100 14,120 13,974 14,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  14,000 14,150 13,905 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  13,800 14,000 13,780 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  13,920 13,990 13,800 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  13,940 14,050 13,873 13,990
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  14,100 14,250 13,873 14,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  14,050 14,100 14,032 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  14,160 14,660 14,009 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  14,500 14,700 14,150 14,450
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  14,800 14,900 14,403 14,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  14,450 14,900 14,408 14,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  13,840 14,550 13,815 14,450
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  13,700 13,881 13,660 13,880
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  13,660 13,815 13,660 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  13,620 13,815 13,620 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  13,600 13,754 13,590 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  13,600 13,746 13,600 13,610
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  13,600 13,772 13,600 13,610
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  13,630 13,766 13,600 13,610
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  13,650 13,762 13,532 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  13,650 13,760 13,630 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  13,520 13,760 13,506 13,630
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  13,570 13,699 13,520 13,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  13,590 13,730 13,560 13,560
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  13,550 13,739 13,550 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  13,550 13,695 13,550 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  13,540 13,706 13,540 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  13,600 13,701 13,540 13,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  13,610 13,706 13,540 13,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  13,620 13,767 13,580 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  13,610 13,777 13,600 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  13,700 13,759 13,570 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  13,750 13,802 13,640 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  13,750 13,802 13,750 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  13,750 13,802 13,750 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  13,750 13,802 13,750 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  13,660 13,828 13,660 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  13,700 13,732 13,640 13,660
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  13,720 13,753 13,660 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  13,740 13,761 13,700 13,720
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  13,660 13,802 13,640 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  13,660 13,713 13,640 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  13,660 13,714 13,640 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  13,661 13,712 13,660 13,661
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  13,710 13,755 13,660 13,661
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  13,680 13,752 13,670 13,710
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  13,600 13,763 13,600 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  13,550 13,664 13,530 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  13,550 13,552 13,530 13,530
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  13,590 13,590 13,515 13,530
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  13,570 13,611 13,550 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  13,530 13,580 13,530 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  13,580 13,590 13,530 13,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  13,510 13,605 13,480 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  13,600 13,600 13,510 13,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  13,600 13,600 13,591 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  13,630 13,630 13,544 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  13,600 13,660 13,556 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  13,490 13,635 13,450 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  13,480 13,490 13,260 13,450
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  13,480 13,510 13,275 13,480
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  13,500 13,550 13,272 13,440
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  13,500 13,500 13,303 13,500
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  13,530 13,560 13,286 13,500
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  13,580 13,620 13,325 13,530
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  13,620 13,680 13,385 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  13,600 13,690 13,384 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  13,450 13,600 13,217 13,570
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  13,650 13,670 13,177 13,420
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  13,650 13,670 13,530 13,650
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  13,680 13,680 13,489 13,650
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  13,560 13,680 13,433 13,650
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  13,650 13,650 13,424 13,560
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  13,700 13,700 13,517 13,650
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  13,700 13,700 13,481 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  13,780 13,850 13,476 13,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  13,780 13,800 13,689 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  13,780 13,800 13,689 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  13,780 13,890 13,689 13,750
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  13,570 13,890 13,442 13,890
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  13,430 13,600 13,281 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  13,460 13,480 13,276 13,430
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  13,440 13,500 13,313 13,460
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  13,460 13,460 13,313 13,440
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  13,460 13,460 13,313 13,440
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  13,400 13,570 13,299 13,440
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  13,260 13,400 13,202 13,350
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  13,300 13,350 13,152 13,240
AED نرخ درهم امارات در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  13,450 13,490 13,135 13,350
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  13,370 13,510 13,237 13,420
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  13,370 13,401 13,253 13,401
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  13,380 13,460 13,181 13,400
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  13,460 13,550 13,207 13,460
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  13,520 13,580 13,282 13,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  13,520 13,520 13,178 13,511
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  13,580 13,660 13,164 13,460
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24]  13,680 13,700 13,296 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23]  13,680 13,700 13,417 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22]  13,670 13,700 13,413 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21]  13,680 13,680 13,341 13,670
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20]  13,760 13,800 13,371 13,610
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19]  13,850 13,850 13,529 13,730
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18]  13,830 13,850 13,499 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17]  13,950 14,000 13,597 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16]  13,950 13,950 13,780 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15]  13,870 14,000 13,695 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14]  13,840 13,870 13,647 13,820
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13]  13,950 13,960 13,631 13,840
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12]  13,930 14,050 13,611 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11]  13,800 13,930 13,577 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10]  13,600 13,800 13,413 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9]  13,600 13,600 13,413 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8]  13,600 13,600 13,413 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7]  13,600 13,600 13,368 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6]  13,569 13,650 13,422 13,600
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5]  13,850 13,850 13,522 13,569
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4]  13,850 13,950 13,606 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3]  13,800 14,000 13,542 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2]  13,800 13,800 13,542 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1]  13,450 13,950 13,233 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31]  13,600 13,600 13,227 13,450
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30]  13,420 13,600 13,234 13,380
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29]  13,570 13,670 13,228 13,510
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28]  13,650 13,720 13,402 13,650
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27]  13,450 13,820 13,297 13,640
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26]  13,450 13,530 13,297 13,530
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25]  13,650 13,650 13,257 13,530
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24]  13,750 13,820 13,351 13,490
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23]  13,200 13,900 13,102 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22]  13,300 13,400 12,797 13,340
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21]  13,670 13,690 13,044 13,400
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20]  13,700 13,800 13,416 13,690
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19]  13,650 13,700 13,407 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18]  13,920 13,920 13,407 13,700
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17]  14,160 14,160 13,696 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  14,140 14,210 13,847 14,160
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  14,140 14,210 13,847 14,140
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  14,140 14,210 13,847 14,140
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  14,250 14,250 13,894 14,140
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  14,250 14,250 13,973 14,250
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  14,270 14,300 13,873 14,250
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  14,340 14,380 13,872 14,170
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  14,410 14,410 13,989 14,380
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  14,300 14,500 14,028 14,350
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  14,550 14,550 14,028 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  14,300 14,550 14,066 14,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  14,400 14,400 14,066 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  14,540 14,540 14,035 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  14,550 14,580 14,225 14,225
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  14,580 14,640 14,234 14,234
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  14,580 14,640 14,122 14,251
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  14,400 14,600 14,016 14,122
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  14,250 14,400 13,945 14,016
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  14,250 14,250 13,945 13,945
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  14,250 14,300 13,943 13,945
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  14,400 14,400 13,943 13,943
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  14,400 14,400 14,197 14,199
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  14,420 14,420 13,995 14,197
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  14,450 14,650 14,001 14,001
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  14,750 14,750 14,149 14,195
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  14,750 14,750 14,448 14,448
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  14,650 14,750 14,417 14,448
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  14,800 14,800 14,421 14,421
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  14,750 14,800 14,456 14,490
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  14,650 14,750 14,343 14,456
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  14,900 14,900 14,343 14,343
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  15,100 15,100 14,531 14,531
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  15,100 15,100 14,758 14,758
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  15,100 15,200 14,708 14,758
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  15,200 15,200 14,695 14,708
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  15,555 15,555 14,884 14,884
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  15,150 15,555 14,948 15,184
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  15,180 15,180 14,680 14,948
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  14,600 15,180 14,494 14,738
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  14,600 14,650 14,494 14,494
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  14,300 14,600 14,193 14,494
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  14,100 14,300 14,015 14,193
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  14,100 14,100 14,009 14,015
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  14,100 14,100 13,907 14,014
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  14,100 14,100 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  14,050 14,100 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  14,000 14,050 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  14,100 14,100 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  14,100 14,150 13,995 13,995
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  14,000 14,100 13,862 14,013
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  13,950 14,100 13,874 13,934
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  13,850 14,000 13,703 13,879
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  13,900 13,900 13,782 13,797
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  13,850 13,900 13,810 13,810
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  13,900 13,950 13,782 13,810
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  13,850 13,950 13,783 13,783
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  13,700 14,000 13,646 13,783
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  13,700 13,800 13,466 13,630
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  13,900 13,900 13,620 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  13,750 14,000 13,750 13,837
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  13,850 13,850 13,750 13,754
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  13,700 13,850 13,700 13,754
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  13,950 14,050 13,700 13,834
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  13,950 14,026 13,600 13,832
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  14,550 14,700 13,020 14,026
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  14,700 14,700 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  14,850 14,900 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  14,950 14,950 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  14,650 15,000 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  14,250 14,650 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  13,950 14,250 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  13,850 14,050 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  13,800 13,900 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  13,450 14,100 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  13,150 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  12,800 13,200 12,689 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  12,850 12,900 12,599 12,689
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  12,650 12,900 12,599 12,599
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  12,600 12,706 12,462 12,599
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  12,950 12,950 12,500 12,706
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  12,350 12,950 12,250 12,747
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  11,900 12,450 11,900 12,250
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  11,950 12,500 11,550 11,900
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  13,000 13,000 11,900 11,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  13,550 13,550 12,950 13,000
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  13,800 13,800 13,550 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  13,950 14,000 13,750 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  13,350 14,000 13,350 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  13,800 14,000 13,250 13,350
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  14,650 14,650 13,750 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  14,750 15,000 14,650 14,650
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  14,750 14,900 14,750 14,750
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  14,600 14,750 14,550 14,750
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  15,150 15,150 14,550 14,600
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  15,900 15,900 13,901 15,150
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  15,790 15,955 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  15,655 16,360 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  14,700 15,655 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  14,350 14,745 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  13,965 14,350 13,580 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3]  13,555 13,965 13,268 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2]  13,615 13,640 13,234 13,268
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1]  13,340 13,660 13,051 13,262
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30]  12,980 13,346 12,977 13,051
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29]  12,980 13,090 12,955 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28]  12,970 12,980 12,955 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27]  12,845 12,995 12,845 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26]  12,565 12,860 12,494 12,855
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25]  12,435 12,570 12,423 12,499
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24]  12,525 12,530 12,423 12,423
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23]  12,315 12,530 12,241 12,530
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22]  12,255 12,315 12,241 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21]  12,260 12,290 12,241 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20]  12,140 12,265 12,139 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19]  12,045 12,155 12,045 12,139
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18]  12,160 12,234 12,045 12,050
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17]  12,195 12,240 12,160 12,234
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  12,200 12,303 12,130 12,181
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  12,245 12,303 12,200 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  12,250 12,303 12,235 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  12,175 12,477 12,160 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  12,170 12,230 12,125 12,213
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  12,065 12,190 12,035 12,184
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  12,150 12,240 12,065 12,150
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  11,925 12,210 11,925 12,210
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  12,195 12,210 11,920 11,931
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  12,130 12,250 12,100 12,126
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  11,925 12,165 11,880 12,126
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  11,855 11,990 11,695 11,917
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  12,185 12,208 11,855 11,872
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  12,250 12,267 12,148 12,208
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  12,225 12,362 12,209 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  11,720 12,225 11,661 12,209
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  11,705 11,720 11,661 11,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  11,705 11,775 11,632 11,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  11,420 11,754 11,405 11,754
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  11,190 11,420 11,190 11,405
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  11,165 11,200 11,148 11,200
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  11,135 11,170 11,125 11,160
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  11,215 11,215 11,108 11,147
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  11,215 11,215 11,171 11,171
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  11,190 11,245 11,145 11,171
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  11,115 11,195 11,071 11,145
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  11,065 11,185 11,043 11,076
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  11,190 11,205 10,964 11,043
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  11,270 11,395 11,089 11,146
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.