نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 152 روز گذشته از 1401/10/18 تا 1402/3/19


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  14,140 14,210 13,847 14,160
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  14,140 14,210 13,847 14,140
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  14,140 14,210 13,847 14,140
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  14,250 14,250 13,894 14,140
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  14,250 14,250 13,973 14,250
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  14,270 14,300 13,873 14,250
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  14,340 14,380 13,872 14,170
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  14,410 14,410 13,989 14,380
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  14,300 14,500 14,028 14,350
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  14,550 14,550 14,028 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  14,300 14,550 14,066 14,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  14,400 14,400 14,066 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  14,540 14,540 14,035 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  14,550 14,580 14,225 14,225
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  14,580 14,640 14,234 14,234
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  14,580 14,640 14,122 14,251
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  14,400 14,600 14,016 14,122
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  14,250 14,400 13,945 14,016
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  14,250 14,250 13,945 13,945
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  14,250 14,300 13,943 13,945
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  14,400 14,400 13,943 13,943
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  14,400 14,400 14,197 14,199
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  14,420 14,420 13,995 14,197
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  14,450 14,650 14,001 14,001
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  14,750 14,750 14,149 14,195
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  14,750 14,750 14,448 14,448
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  14,650 14,750 14,417 14,448
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  14,800 14,800 14,421 14,421
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  14,750 14,800 14,456 14,490
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  14,650 14,750 14,343 14,456
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  14,900 14,900 14,343 14,343
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  15,100 15,100 14,531 14,531
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  15,100 15,100 14,758 14,758
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  15,100 15,200 14,708 14,758
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  15,200 15,200 14,695 14,708
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  15,555 15,555 14,884 14,884
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  15,150 15,555 14,948 15,184
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  15,180 15,180 14,680 14,948
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  14,600 15,180 14,494 14,738
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  14,600 14,650 14,494 14,494
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  14,300 14,600 14,193 14,494
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  14,100 14,300 14,015 14,193
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  14,100 14,100 14,009 14,015
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  14,100 14,100 13,907 14,014
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  14,100 14,100 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  14,050 14,100 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  14,000 14,050 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  14,100 14,100 13,913 13,913
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  14,100 14,150 13,995 13,995
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  14,000 14,100 13,862 14,013
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  13,950 14,100 13,874 13,934
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  13,850 14,000 13,703 13,879
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  13,900 13,900 13,782 13,797
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  13,850 13,900 13,810 13,810
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  13,900 13,950 13,782 13,810
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  13,850 13,950 13,783 13,783
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  13,700 14,000 13,646 13,783
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  13,700 13,800 13,466 13,630
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  13,900 13,900 13,620 13,620
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  13,750 14,000 13,750 13,837
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  13,850 13,850 13,750 13,754
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  13,700 13,850 13,700 13,754
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  13,950 14,050 13,700 13,834
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  13,950 14,026 13,600 13,832
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  14,550 14,700 13,020 14,026
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  14,700 14,700 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  14,850 14,900 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  14,950 14,950 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  14,650 15,000 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  14,250 14,650 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  13,950 14,250 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  13,850 14,050 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  13,800 13,900 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  13,450 14,100 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  13,150 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  12,800 13,200 12,689 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  12,850 12,900 12,599 12,689
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  12,650 12,900 12,599 12,599
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  12,600 12,706 12,462 12,599
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  12,950 12,950 12,500 12,706
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  12,350 12,950 12,250 12,747
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  11,900 12,450 11,900 12,250
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  11,950 12,500 11,550 11,900
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  13,000 13,000 11,900 11,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  13,550 13,550 12,950 13,000
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  13,800 13,800 13,550 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  13,950 14,000 13,750 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  13,350 14,000 13,350 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  13,800 14,000 13,250 13,350
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  14,650 14,650 13,750 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  14,750 15,000 14,650 14,650
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  14,750 14,900 14,750 14,750
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  14,600 14,750 14,550 14,750
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  15,150 15,150 14,550 14,600
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  15,900 15,900 13,901 15,150
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  15,790 15,955 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  15,655 16,360 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  14,700 15,655 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  14,350 14,745 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  13,965 14,350 13,580 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3]  13,555 13,965 13,268 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2]  13,615 13,640 13,234 13,268
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1]  13,340 13,660 13,051 13,262
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30]  12,980 13,346 12,977 13,051
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29]  12,980 13,090 12,955 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28]  12,970 12,980 12,955 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27]  12,845 12,995 12,845 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26]  12,565 12,860 12,494 12,855
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25]  12,435 12,570 12,423 12,499
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24]  12,525 12,530 12,423 12,423
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23]  12,315 12,530 12,241 12,530
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22]  12,255 12,315 12,241 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21]  12,260 12,290 12,241 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20]  12,140 12,265 12,139 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19]  12,045 12,155 12,045 12,139
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18]  12,160 12,234 12,045 12,050
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17]  12,195 12,240 12,160 12,234
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  12,200 12,303 12,130 12,181
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  12,245 12,303 12,200 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  12,250 12,303 12,235 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  12,175 12,477 12,160 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  12,170 12,230 12,125 12,213
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  12,065 12,190 12,035 12,184
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  12,150 12,240 12,065 12,150
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  11,925 12,210 11,925 12,210
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  12,195 12,210 11,920 11,931
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  12,130 12,250 12,100 12,126
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  11,925 12,165 11,880 12,126
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  11,855 11,990 11,695 11,917
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  12,185 12,208 11,855 11,872
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  12,250 12,267 12,148 12,208
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  12,225 12,362 12,209 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  11,720 12,225 11,661 12,209
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  11,705 11,720 11,661 11,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  11,705 11,775 11,632 11,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  11,420 11,754 11,405 11,754
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  11,190 11,420 11,190 11,405
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  11,165 11,200 11,148 11,200
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  11,135 11,170 11,125 11,160
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  11,215 11,215 11,108 11,147
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  11,215 11,215 11,171 11,171
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  11,190 11,245 11,145 11,171
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  11,115 11,195 11,071 11,145
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  11,065 11,185 11,043 11,076
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  11,190 11,205 10,964 11,043
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  11,270 11,395 11,089 11,146
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.