نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/6 تا 1402/12/7


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  15,580 15,668 15,550 15,551
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  15,500 15,706 15,500 15,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  15,450 15,612 15,430 15,500
AED نرخ درهم امارات در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  15,540 15,616 15,430 15,430
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  15,640 15,652 15,520 15,540
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  15,420 15,640 15,280 15,520
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  15,330 15,420 15,260 15,280
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  15,260 15,335 15,260 15,260
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  15,180 15,335 15,179 15,260
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  15,180 15,300 15,100 15,180
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  15,140 15,184 15,080 15,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  15,040 15,180 15,023 15,080
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  15,130 15,130 15,023 15,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  15,200 15,240 15,023 15,050
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  15,200 15,240 15,200 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  15,200 15,240 15,200 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  15,000 15,247 15,000 15,200
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  15,150 15,262 15,000 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  15,080 15,170 14,790 15,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  15,590 15,680 15,437 15,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  15,940 15,950 15,437 15,680
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  15,940 15,950 15,812 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  15,950 16,020 15,812 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  16,100 16,100 15,876 15,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  15,950 16,300 15,950 15,950
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  15,360 15,980 15,290 15,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  15,450 15,450 15,274 15,290
AED نرخ درهم امارات در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  15,250 15,450 15,180 15,400
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.