نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  3,230 3,230 3,230 3,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  3,220 3,240 3,220 3,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  3,190 3,220 3,190 3,220
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  3,220 3,220 3,180 3,190
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  3,260 3,260 3,220 3,220
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  3,260 3,260 3,250 3,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  3,270 3,290 3,260 3,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  3,270 3,270 3,270 3,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  3,270 3,270 3,270 3,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  3,320 3,330 3,270 3,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  3,320 3,320 3,320 3,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  3,310 3,330 3,310 3,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  3,320 3,320 3,300 3,310
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  3,350 3,350 3,320 3,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  3,350 3,350 3,350 3,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  3,310 3,350 3,310 3,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  3,320 3,340 3,310 3,310
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  3,300 3,320 3,290 3,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  3,300 3,300 3,300 3,300
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  3,290 3,300 3,290 3,300
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  3,300 3,300 3,280 3,290
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  3,300 3,300 3,300 3,300
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  3,280 3,300 3,280 3,300
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  3,260 3,280 3,260 3,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  3,250 3,280 3,250 3,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  3,270 3,270 3,240 3,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  3,260 3,270 3,250 3,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  3,280 3,280 3,250 3,260
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.