نمودار تغییرات نرخ ارز ریال عربستان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش ریال عربستان (SAR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  7,926 7,926 7,926 7,926
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  7,951 7,951 7,922 7,926
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  7,927 7,969 7,914 7,951
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  7,998 7,998 7,912 7,927
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  8,061 8,061 7,984 7,998
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  8,056 8,069 8,040 8,061
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  8,157 8,157 8,056 8,056
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  8,157 8,157 8,157 8,157
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  8,157 8,157 8,157 8,157
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  8,205 8,205 8,155 8,157
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  8,205 8,205 8,205 8,205
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  8,184 8,214 8,184 8,205
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  8,224 8,224 8,165 8,184
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  8,299 8,299 8,208 8,224
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  8,299 8,299 8,299 8,299
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  8,240 8,299 8,240 8,299
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  8,190 8,251 8,190 8,240
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  8,085 8,190 8,085 8,190
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  8,085 8,085 8,085 8,085
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  8,053 8,088 8,053 8,085
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  8,088 8,088 8,040 8,053
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  8,088 8,088 8,088 8,088
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  8,051 8,088 8,042 8,088
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  8,016 8,061 8,016 8,051
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  8,007 8,062 8,007 8,016
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  8,031 8,031 8,002 8,007
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  8,008 8,035 7,998 8,031
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  8,027 8,061 7,994 8,008
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.