نمودار تغییرات نرخ ارز ریال قطر در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش ریال قطر (QAR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  7,560 7,560 7,560 7,560
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  7,590 7,590 7,560 7,560
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  7,570 7,610 7,560 7,590
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  7,640 7,640 7,550 7,570
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  7,700 7,700 7,620 7,640
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  7,700 7,710 7,680 7,700
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  7,800 7,800 7,700 7,700
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  7,800 7,800 7,800 7,800
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  7,800 7,800 7,800 7,800
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  7,850 7,850 7,800 7,800
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  7,850 7,850 7,850 7,850
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  7,830 7,860 7,830 7,850
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  7,870 7,870 7,810 7,830
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  7,950 7,950 7,860 7,870
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  7,950 7,950 7,950 7,950
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  7,890 7,950 7,890 7,950
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  7,840 7,900 7,840 7,890
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  7,730 7,840 7,730 7,840
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  7,730 7,730 7,730 7,730
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  7,700 7,730 7,700 7,730
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  7,730 7,730 7,680 7,700
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  7,730 7,730 7,730 7,730
QAR نرخ ریال قطر در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  7,690 7,730 7,680 7,730
QAR نرخ ریال قطر در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  7,660 7,700 7,660 7,690
QAR نرخ ریال قطر در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  7,640 7,700 7,640 7,660
QAR نرخ ریال قطر در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  7,670 7,670 7,640 7,640
QAR نرخ ریال قطر در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  7,650 7,670 7,640 7,670
QAR نرخ ریال قطر در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  7,670 7,700 7,630 7,650
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.