نمودار تغییرات نرخ ارز دلار نیوزلند در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش دلار نیوزلند (NZD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  19,460 19,460 19,460 19,460
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  19,310 19,460 19,310 19,460
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  19,200 19,350 19,160 19,310
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  19,410 19,410 19,120 19,200
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  19,550 19,550 19,400 19,410
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  19,530 19,570 19,490 19,550
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  19,700 19,770 19,530 19,530
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  19,700 19,700 19,700 19,700
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  19,700 19,700 19,700 19,700
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  19,980 19,980 19,660 19,700
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  19,980 19,980 19,980 19,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  19,880 20,050 19,880 19,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  19,980 19,980 19,830 19,880
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  19,980 20,000 19,940 19,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  19,980 19,980 19,980 19,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  19,800 19,980 19,800 19,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  19,930 20,030 19,800 19,800
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  19,820 19,930 19,800 19,930
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  19,820 19,820 19,820 19,820
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  19,740 19,830 19,740 19,820
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  19,980 19,980 19,700 19,740
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  19,980 19,980 19,980 19,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  19,760 19,980 19,760 19,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  19,600 19,780 19,600 19,760
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  19,660 19,840 19,570 19,600
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  19,730 19,730 19,610 19,660
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  19,670 19,740 19,650 19,730
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  19,910 19,910 19,640 19,670
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.