نمودار تغییرات نرخ ارز رینگیت مالزی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش رینگیت مالزی (MYR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  6,650 6,650 6,650 6,650
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  6,660 6,670 6,650 6,650
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  6,630 6,680 6,630 6,660
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  6,690 6,690 6,620 6,630
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  6,730 6,730 6,680 6,690
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  6,730 6,740 6,710 6,730
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  6,810 6,810 6,730 6,730
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  6,810 6,810 6,810 6,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  6,810 6,810 6,810 6,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  6,870 6,870 6,810 6,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  6,870 6,870 6,870 6,870
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  6,840 6,880 6,840 6,870
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  6,880 6,880 6,830 6,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  6,930 6,930 6,860 6,880
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  6,930 6,930 6,930 6,930
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  6,880 6,930 6,880 6,930
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  6,840 6,890 6,840 6,880
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  6,740 6,840 6,740 6,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  6,740 6,740 6,740 6,740
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  6,710 6,740 6,710 6,740
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  6,750 6,750 6,700 6,710
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  6,750 6,750 6,750 6,750
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  6,700 6,750 6,700 6,750
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  6,680 6,710 6,680 6,700
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  6,660 6,720 6,660 6,680
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  6,710 6,710 6,660 6,660
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  6,690 6,720 6,680 6,710
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  6,730 6,740 6,680 6,690
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.