نمودار تغییرات نرخ ارز دینار کویت در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش دینار کویت (KWD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  90,950 90,950 90,950 90,950
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  91,220 91,220 90,840 90,950
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  90,930 91,420 90,780 91,220
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  91,840 91,840 90,680 90,930
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  92,690 92,690 91,690 91,840
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  92,620 92,780 92,420 92,690
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  93,840 93,840 92,620 92,620
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  93,840 93,840 93,840 93,840
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  93,840 93,840 93,840 93,840
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  94,520 94,520 93,780 93,840
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  94,520 94,520 94,520 94,520
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  94,240 94,640 94,240 94,520
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  94,740 94,740 94,000 94,240
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  95,570 95,570 94,540 94,740
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  95,570 95,570 95,570 95,570
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  94,840 95,610 94,840 95,570
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  94,280 95,040 94,280 94,840
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  93,100 94,280 93,100 94,280
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  93,100 93,100 93,100 93,100
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  92,710 93,140 92,710 93,100
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  93,170 93,170 92,540 92,710
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  93,170 93,170 93,170 93,170
KWD نرخ دینار کویت در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  92,710 93,170 92,600 93,170
KWD نرخ دینار کویت در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  92,280 92,840 92,280 92,710
KWD نرخ دینار کویت در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  92,130 92,780 92,110 92,280
KWD نرخ دینار کویت در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  92,460 92,460 92,130 92,130
KWD نرخ دینار کویت در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  92,170 92,500 92,050 92,460
KWD نرخ دینار کویت در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  92,470 92,830 92,000 92,170
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.