نمودار تغییرات نرخ ارز ده ین ژاپن در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش ده ین ژاپن (JPY10)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  2,468 2,468 2,468 2,468
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  2,473 2,473 2,468 2,468
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  2,470 2,482 2,469 2,473
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  2,485 2,485 2,470 2,470
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  2,576 2,577 2,485 2,485
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  2,578 2,578 2,576 2,576
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  2,590 2,590 2,578 2,578
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  2,590 2,590 2,590 2,590
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  2,590 2,590 2,590 2,590
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  2,629 2,629 2,590 2,590
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  2,629 2,629 2,629 2,629
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  2,623 2,629 2,623 2,629
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  2,632 2,632 2,623 2,623
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  2,630 2,632 2,630 2,632
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  2,630 2,630 2,630 2,630
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  2,622 2,630 2,622 2,630
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  2,584 2,622 2,584 2,622
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  2,570 2,584 2,570 2,584
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  2,570 2,570 2,570 2,570
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  2,565 2,570 2,565 2,570
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  2,566 2,566 2,565 2,565
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  2,566 2,566 2,566 2,566
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  2,552 2,566 2,551 2,566
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  2,539 2,559 2,539 2,552
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  2,540 2,555 2,539 2,539
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  2,555 2,555 2,536 2,540
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  2,558 2,558 2,555 2,555
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  2,530 2,558 2,525 2,558
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.