نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش صد دینار عراق (IQD100)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  2,060 2,060 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  2,050 2,060 2,050 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  2,040 2,050 2,040 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  2,040 2,040 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  2,050 2,060 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  2,040 2,060 2,040 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  2,060 2,060 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  2,060 2,060 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  2,060 2,060 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  2,080 2,080 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  2,080 2,080 2,080 2,080
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  2,100 2,100 2,080 2,080
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  2,120 2,120 2,100 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  2,110 2,120 2,110 2,120
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  2,110 2,110 2,110 2,110
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  2,060 2,110 2,060 2,110
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  2,060 2,060 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  2,060 2,060 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  2,060 2,060 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  2,050 2,060 2,050 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  2,070 2,070 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  2,070 2,070 2,070 2,070
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  2,070 2,070 2,070 2,070
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  2,060 2,070 2,060 2,070
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  2,060 2,060 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  2,020 2,060 2,020 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  2,040 2,040 2,020 2,020
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  2,050 2,050 2,040 2,040
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.