نمودار تغییرات نرخ ارز الکترونیوم در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش الکترونیوم (Crypto.ETN.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.ETN.USD نرخ الکترونیوم در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.