نمودار تغییرات نرخ ارز اتریوم در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/6 تا 1399/8/6


تاریخچه نرخ فروش اتریوم (Crypto.ETH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  413 417 406 409
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  409 416 408 413
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  419 420 405 408
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  393 419 391 419
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  369 398 368 392
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  380 381 368 368
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  376 383 374 379
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  366 377 366 376
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  367 369 364 367
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  380 381 363 366
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  376 381 371 381
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  380 387 374 376
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  388 394 377 379
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  374 389 367 388
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  374 377 370 374
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  364 378 363 374
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  352 365 348 364
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  341 352 336 351
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  341 342 335 341
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  352 355 341 341
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  353 355 350 352
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  349 353 345 353
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  348 351 343 350
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  350 354 336 346
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  355 369 347 352
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  358 360 353 356
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  363 364 351 357
Crypto.ETH.USD نرخ اتریوم در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  354 365 353 363
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.