نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  4,215 4,215 4,215 4,215
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  4,245 4,245 4,215 4,215
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  4,215 4,245 4,205 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  4,255 4,255 4,205 4,215
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  4,295 4,295 4,245 4,255
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  4,295 4,295 4,285 4,295
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  4,345 4,345 4,295 4,295
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  4,345 4,345 4,345 4,345
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  4,345 4,345 4,345 4,345
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  4,375 4,375 4,345 4,345
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  4,375 4,375 4,375 4,375
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  4,365 4,385 4,365 4,375
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  4,395 4,395 4,355 4,365
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  4,425 4,425 4,385 4,395
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  4,425 4,425 4,425 4,425
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  4,385 4,425 4,385 4,425
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  4,355 4,395 4,355 4,385
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  4,295 4,355 4,295 4,355
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  4,295 4,295 4,295 4,295
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  4,275 4,295 4,275 4,295
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  4,305 4,305 4,265 4,275
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  4,305 4,305 4,305 4,305
CNY نرخ یوان چین در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  4,275 4,305 4,275 4,305
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  4,255 4,275 4,255 4,275
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  4,245 4,285 4,245 4,255
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  4,265 4,265 4,245 4,245
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  4,245 4,265 4,245 4,265
CNY نرخ یوان چین در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  4,275 4,285 4,245 4,245
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.