نمودار تغییرات نرخ ارز ده درام ارمنستان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش ده درام ارمنستان (AMD10)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  600 600 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  609 609 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  600 609 600 609
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  600 600 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  592 600 592 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  600 600 592 592
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  590 600 590 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  590 590 590 590
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  590 590 590 590
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  600 600 590 590
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  600 600 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  590 600 590 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  600 600 590 590
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  620 635 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  620 620 620 620
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  600 620 600 620
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  600 600 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  630 630 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  630 630 630 630
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  600 630 600 630
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  615 615 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  615 615 615 615
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  615 615 615 615
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  600 615 600 615
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  600 600 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  600 600 600 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  590 600 590 600
AMD10 نرخ ده درام ارمنستان در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  600 600 590 590
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.