نمودار تغییرات نرخ ارز افغانی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/6/26 تا 1400/7/25


تاریخچه نرخ فروش افغانی (AFN)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AFN نرخ افغانی در 1400/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/23]  329 329 329 329
AFN نرخ افغانی در 1400/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/22]  328 329 328 329
AFN نرخ افغانی در 1400/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/21]  325 328 325 328
AFN نرخ افغانی در 1400/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/20]  320 325 320 325
AFN نرخ افغانی در 1400/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/19]  324 325 320 320
AFN نرخ افغانی در 1400/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/18]  325 325 324 324
AFN نرخ افغانی در 1400/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/17]  333 335 325 325
AFN نرخ افغانی در 1400/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/16]  333 333 333 333
AFN نرخ افغانی در 1400/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/15]  333 333 333 333
AFN نرخ افغانی در 1400/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/14]  335 335 333 333
AFN نرخ افغانی در 1400/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/13]  335 335 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/12]  335 345 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/11]  345 345 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/10]  351 353 345 345
AFN نرخ افغانی در 1400/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/9]  351 351 351 351
AFN نرخ افغانی در 1400/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/8]  345 351 345 351
AFN نرخ افغانی در 1400/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/7]  345 345 345 345
AFN نرخ افغانی در 1400/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/6]  335 345 335 345
AFN نرخ افغانی در 1400/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/5]  335 335 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/4]  331 335 331 335
AFN نرخ افغانی در 1400/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/3]  335 335 331 331
AFN نرخ افغانی در 1400/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/2]  335 335 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/7/1]  335 335 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/31]  335 345 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/30]  345 345 335 335
AFN نرخ افغانی در 1400/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/29]  341 345 341 345
AFN نرخ افغانی در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  345 345 341 341
AFN نرخ افغانی در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  340 345 340 345
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.